HAIR CATALOG

Sony/ATV Music Publishing
25 Madison Avenue
New York, NY 10010-8601
info@sonyatv.com

Gina Stockton
Director, Film & TV Music
Sony/ATV Music Publishing
10635 Santa Monica Blvd.
Ste. 300
Los Angeles, CA 90025
E: gina.stockton@sonyatv.com
T: 310-441-1372

Ester Friedman
VP Film and TV Licensing Sony/ATV
Synch Requests
Esther.Friedman@sonyatv.com

Marsha Tannenbaum
VPN Commercial Music Group at Sony/ATV
marsha.tannenbaum@sonyatv.com

Kimberly Vuono, VP
Licensing
kimberly.vuono@sonyatv.com